ЛИНЕАЛ УНИВЕРСАЛЕН

 

Още от 1932 г. инж. Тюрен е открил и пише, че всяка една клетка, както животинска, така и човешка, която е в добро състояние и в добро здраве, излъчва вълна, чиято обертон има дължина 8 м. Всяка една болест, недостиг или паразитоза предизвиква повишаване на вибраторната честота, което намалява тази същата дължина на вълната. Така той открива, че всяко едно лекарство, за да бъде ефективно, трябва да доведе до 8 м. дължината на вълната на здравето.

 

Универсалния линеал на Тюрен е измислен с цел взимане на тези мерки, както и на други.

Използването на този линеал, както и на всички други линеали Тюрен: предвижда мястото, на което се работи/измерва/ да бъде освободено от вредни вълни и да вибрира в дължина на вълната 8 м.

Този линеал изисква използването на Ondemètre Turenne /радиево трупче/, което прави безполезно ориентирането му в посоки Север-Юг.

След като Радий Вълнометърът се постави върху линеала, там се откриват при дължина на вълната 8 м.: вертикални положителни вълни, вертикални отрицателни вълни, хоризонтални положителни вълни, хоризонтални отрицателни вълни, ултра вълни, инфра вълни, радиоактивността, вълните на елементите на Менделеев до 92 и 7-те височини на вълните.

Първата антена (8 м.) се състои от меден проводник, тръгваща от нула (горе вдясно). Първите 6 метра са навити на бобина, вътре в която е поставен излъчвател с висока честота. Двата последни метъра (приблизително) са опънати в две паралелни линии, за да достигнат 8 м.: по тяхната вертикала може да бъдат измерени дължините на вълната.

Втората антена се състои от 7 ГРУПИ ВЪЛНИ обозначени с тяхната височина в сантиметри: 13 см. (червено), 19 см. (оранжево), 25 см. (жълто), 50/55 см. (зелено), 62 см. (синьо), 68 см. (индиго), 80 см.(виолетово).

Откритията на инж. Тюрен ни водят до заключението, че всяко тяло - просто или сложно - съществуващо в природата (елементи на Менделеев, растения, минерали, органи, болести, лекарства, цветове, звуци и др.) може да бъде идентифицирано не само с дължината на вълната, но и с височината на вълната, която посочва неговата принадлежност на една (или няколко) от 7-те ГРУПИ.

Тази антена е изключително интересна и полезна, защото тя позволява да се разпознае "истинската прилика" между една болест и ефективното за нейното лечение лекарство. Например болест с височина 13 см. и лекарство с височина 13 см. .....

Третата антена предния наклонен край на линеала, е градуирана от 1 до 92 и позволява идентификация на съответстващите елементи на Менделеев: 1 Водород, 2 Хелий, 3 Литий, …92 Уран.

 

Трите антени на Универсалния линеал Тюрен се активизират и " възбуждат " от Радий Вълнометър, поставен в заключващия блок вдясно на бобината, откъдето тръгва проводника на антената , излъчващ носеща вълна с дължина 8 м.

 

КАК СЕ РАБОТИ :

- поставете върху Радий Вълнометъра тялото, което трябва да се прегледа. Ако се касае за човек, той трябва да постави един или два от пръстите си върху нея; ако лицето е далеч задължително трябва да се използва негов Индивидуален свидетел !

- методът Тюрен не препоръчва използването на други свидетели (снимки, органични материали и др.), които са опаразитени с вълни непринадлежащи на човека, който бива преглеждан, като това може да доведе до грешки в прочита !

- след като вече тялото, което ще бъде преглеждано, се постави върху Радия, всички съставляващи го вълни присъстват върху трите антени на Линеала; но също и около него: последните са вълните около неговата Аура.

- търсенето става с помощта на махало на Тюрен с магнитни/ или без/ стрелки: различните настройки на тези стрелки позволяват да се разпознават и селекционират различните типове вълни (вж. инструкциите за Радиестезично махало).

- "присъствието" на вълна предизвиква въртене на Махалото (…) (първична вълна).

- "измерването" на една вълна се проявява, върху скалата на антените, с движение на махалото, напречно на линията ↑↓ (вторична вълна).

- липса на вълна: махалото остава неподвижно.

 

ПРОЧИТ ПО ПЪРВАТА АНТЕНА ( 8 м.)

 

ПРЕГЛЕД НА КАКВО И ДА Е ТЯЛО (минерал, растение, лекарство и др.)

- да се поставят последователно стрелките така, че да покажат евентуалното наличие на различни типове вълни:: хоризонтални, вертикални положителни и отрицателни, инфра и ултра;

- да се мине през антените отляво към - докато се срещне "вторична вълна", която се проявява с напречно люлеене на махалото - по този начин се предоставя дължината на вълната спрямо 8-те метра.

 

ВНИМАНИЕ: Всички вълни с дължина под 8м. са вредни за здравето !!!

 

ВНИМАНИЕ:

"Лекарствата" и по принцип "цяровете", за да бъдат ефективни, трябва да се състоят от Хоризонтални положителни вълни с 8 м. дължина, от Вертикални 8 м. положителни вълни, от Инфра и Ултра вълни и от "добра" радиокативност с дължина 8 м. (Често пъти лекарствата не притежават тези характеристики, било поради самото естество на съставляващите ги елементи, било поради Вредните вълни, които са абсорбирали на мястото на производство или съхранение. Па-КУА Тюрен притежава и излъчва ВСИЧКИ вълни. Той може и дори трябва да бъде използван, за да оптимизира лекарствата и медикаментите !!!

 

ПРЕГЛЕД НА ЧОВЕК ( или на неговия Индивидуален свидетел)

- преди всичко, необходимо е да се търсят положителните и отрицателни вертикални вълни: всъщност тяхното присъствие в едно тяло е ВИНАГИ вредно, тъй като то възпрепятства правилното функциониране на вибраторните и био-химичните механизми на клетките и, освен това, то по един опасен начин "сваля" дължината на вълната до дължина под 8 м.

- вертикалните вълни, абсорбирани от един човек могат да произтичат от различни източници: нездравословно жилище, електричество, автомобил, телевизия и компютри, радиоактивност, болести,… Възможно е да бъдат разпознати благодарение на свидетели във форма на вълна и да бъдат елиминирани благодарение на Катализатори . Това е особено важно, спешно направено и има приоритетно значение !

 

ВАЖНО: Наличието на вертикални вълни в организма на един човек прави всяка една терапия или медикамент неактивни: дори и хранителните вещества се използват неправилно от организма, предизвиквайки по този начин недостиг или дисфункции !!!

- едва след като е настъпило "почистване" на абсорбираните Вертикални вълни, е възможно да бъде реално измерена ( в хоризонтални вълни, тъй като живите клетки се състоят от Магнитни вълни) общата вълна на здраве на организма, както и здравословното състояние на различните органи.

- следователно: пръстът на лицето върху Радия. Махалото поставено на хоризонтални стрелки да се придвижва отляво надясно (въртене (…)) докато се срещне с напречната вторична вълна (люлеене ↑↓): например при 7,75м. това показва дължината на общата вълна на организма.

- за да разпознаем дължината на вълната на един даден орган, е достатъчно да се добави към Радия неговия Свидетел и да се направи повторно замерване, както е посочено по-горе.

- съществуват за тази цел 80 Свидетеля на основните органи на човешкото тяло.

- когато се използват Свидетели на болести" или на различни "вредности", трябва да се използва Универсалното Махало: при Негативни Вертикални Стрелки (…) и при Позитивни Вертикални Стрелки(…) (съществуват множество вредности при Вертикални Положителни Вълни !!!).

- върху Антената на 8-те метра, се измерва реалната "консистенция" на присъствието на вредности в тялото (ако тези вълни не присъстват, Махалото спира).

- ако върху Радия, до Свидетеля на лицето, бъде поставен СВИДЕТЕЛ на БОЛЕСТ или ВРЕДНОСТ, всяко едно измерване при Хоризонтални Магнитни вълни (и следователно при подобни Хоризонтални Стрелки) ще предостави информация не за важността на "вредното присъствие", а именно за изкривяването на клетките вследствие на тази болест или на присъствието на тази вредност.

Този Универсален линеал позволява, най-вече когато се асоциира с Линията на Кръвта и тази на Функциите на Човешкото тяло да се установи, чрез последователни данни, една истинска КРИВА на ЗДРАВЕТО и да проследи прогреса и подобряването му със всеки изминал ден.

 

На този етап на изследването, Методът предлага друга важна възможност: след като е"измерена" дължината на вълната на даден орган или цялостен организъм е възможно да се добави към Индивидуалния Свидетел на човека или към свидетеля на органа (или към Свидетеля на болестта, в такъв случай) поставени върху радия, "предполагаемото лекарство" и да се провери НЕЗАБАВНО дали то наистина е ефективно. Ако това е така, ще видим вълната (която преди това е белязала недостиг) да достига до дължина 8 м. Веднага можем да си дадем сметка за изключително интересния характер на тази възможност: това води до избягване на "терапевтични опити"( тип проба-грешка), до спестяване на време и за сигурност в решаването на проблема !!!

 

ВНИМАНИЕ:

Мнозина Практикуващи използват разпространени лекарства (органични или неорганични). При все това опитът на Тюрен ни насочва към използване на Катализатори, тъй като те съдържат отличните характеристики на вълната споменати по-горе и освен това те притежават специализация и функции, които са невъзможни за всички "познати лекарства". Например съществуват вредности (нетипични атомни агрегации, или атомни отлагания, дължащи се на поемането на несвойствена минерална вода).Единственият начин да бъдат елиминирани е да се използват Катализаторите на Вълните на Тюрен предвидени за тази цел (вж. в Радиестезични Каталозите: EAU VERTE, PARA, 44 МЕТАЛА и др.);

 

ПРОЧИТ ПО ВТОРАТА АНТЕНА: ГРУПИТЕ ПО ДЪЛЖИНА НА ВЪЛНАТА

С Махалото при подобни Хоризонтални Стрелки, да се премине през антената отляво надясно докато се срещне вторичната вълна (напречно люлеене ↑↓) спрямо една или няколко величини (съществуват тела имащи повече от една височина на вълната). Всяка болест и всяко лекарство имат вълна, която е свойствена за тях. По силата на Закона за Подобните, за да се излекува дадена болест, трябва да се избере лекарство характеризиращо се със същата височина на вълната.

 

ПРОЧИТ ПО ТРЕТАТА АНТЕНА: 92-ТА ЕЛЕМЕНТА НА МЕНДЕЛЕЕВ

Процесът на търсене е същият, но търсенето трябва да се направи най-напред при Вертикални Положителни Стрелки, след това при Вертикални Отрицателни Стрелки и най-накрая при подобни Хоризонтални стрелки, тъй като свойствата на елементите на Менделеев са многобройни.

 

МНОГО ВАЖНА ПРЕПОРЪКА !!!  За да извърши успешно проучване с Метода и Апаратите за измерване на Тюрен, Операторът трябва задължително да бъде той самият ОСВОБОДЕН от каквато и да е Вредна Вертикална Вълна (да се използва Катализатор 93, Nutrivit.. и др. …). В края на своето проучване той трябва да повтори това "почистване", тъй като бидейки той самият антената приемник, всички вълни се пресичат и могат да се фиксират.

 

 

ЛИНЕАЛ ( 7-те ТЕЖКИ ВОДИ)

 (Минерални)

 

Още от времето на Първата световна война, инж. Тюрен открива, че освен обикновената вода Н2О, съществуват шест други ТЕЖКИ ВОДИ (наречени по този начин заради специфичните им атомни свойства).

Тези води се намират: под ледниците, в минералната вода, във вечнозелените растения, в някои небесни тела и др. Проучил ги е и ги е описал в каталог със съответен цвят : Н2О (виолетов), Н4О(индиго), Н4О2 (Син), Н44(Зелен), Н4О8 (жълт), Н4О16 (Оранжев), Н4О32 (Червен). Всяка една минерална вода притежава една от горните ТЕЖКИ ВОДИ.

ЗАКОН: ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК ИМА В СЕБЕ СИ ТРИ ТЕЖКИ ВОДИ (И НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ) !!!

Следователно в гамата минерални води съществуват три (и само три), които могат да бъдат благоприятни за човека и които имат дължина на вълната на Здравето 8 м.

Всяка една минерална вода, която не принадлежи на личните ТРИ или, още по-лошо, всяка друга комбинация от ТРИ ТЕЖКИ ВОДИ (минерални) общо, снижава брутално вълната под 8 м. дължина и едновременно с това съставлява "първична" причина за болести, включително на тежки болести, причина, която не може да бъде диагностицирана и днес !!!

ЗАБЕЛЕЖКА: Това откритие ни води до заключението, че Минералната Вода НЕ МОЖЕ и НЕ ТРЯБВА да бъде считана за "хранителен продукт", а за "медикамент", който трябва да се използва когато това е необходимо!

 

КОНСТРУКЦИЯ НА ЛИНЕАЛА: В специални гнезда са заложени капсули, всяка от които е заредена с вълните съответстващи на ТЕЖКИТЕ ВОДИ.

Под Виолетовото е разположена капсула заредена с вълните на обикновената вода Н2О (тази от крана на чешмата);

Под Бялото обаче е разположена капсула заредена с вълните на ШЕСТТЕ ТЕЖКИ ВОДИ (ЗЕЛЕНА ВОДА);

Над капсулите са разположени 8 диска с отвори, които са оцветени с точните цветове на Спектъра. 

ТОЗИ ЛИНЕАЛ ПОЗВОЛЯВА:

- да се разбере дали една вода е минерална (или не) и към коя група принадлежи.

- да се разпознае в даден човек кои са неговите ТРИ ТЕЖКИ ВОДИ (и в случаи на "артритно болни, болни от подагра, от ревматизъм" да избере видовете Минерална вода, с която да се лекува).

КАК ДА СЕ ДЕЙСТВА:

1. ЗА ДА РАЗПОЗНАЕМ ДАЛИ ЕДНА ВОДА Е МИНЕРАЛНА И КЪМ КОЯ ГРУПА ПРИНАДЛЕЖИ (В този случай не е необходимо Линеала да бъде ориентиран)

- поставете Радия вертикално върху белия диск.

- поставете върху Радия една стъклена чаша ( с плоско дъно) съдържаща водата, която трябва да бъде проучена.

- с Универсалното махало със стрелки ВЕРТИКАЛНИ(…) или (…) ще даде напречното биене (вторична вълна) в съответствие само на един цвят - ако водата е минерална – и само на това място.

Ако водата не е минерална , биенето ще се осъществи само върху ВИОЛЕТОВИЯ ЦВЯТ.

 

2. РАЗПОЗНАВАНЕ НА ‘‘ТРИТЕ ТЕЖКИ ВОДИ‘‘ В ЧОВЕК

- Радия вертикално върху белия диск.

- пръстът на човека (или неговия Индивидуален Свидетел) върху Радия.

- с Универсалното махало и стрелки (…) или (…) ще даде напречното биене, но този път съответстващо на ТРИТЕ цвята, винаги и само тези ТРИ.

- ОЧЕВИДНО, ЧЕ ЧОВЕКЪТ АКО СЕ НУЖДАЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА, ТРЯБВА ДА Я ИЗБЕРЕ ИЗМЕЖДУ"ТРИТЕ", КОИТО МУ ПРИНАДЛЕЖАТ.

- БОЛНИЯТ ОТ АРТРИТ, ОТ ПОДАГРА, РЕВМАТИЗЪМ И Т.Н. ЗА ДА СЕ ЛЕКУВА ТРЯБВА ДА ПРИЕМА И ТРИТЕ ВИДА В ТЕЧЕНИЕ НА ЕДИН ДЕН;

- проверката се осъществява върху Универсалния Линеал, както обикновено, като към Радия се добавя избраната вода (или нейния Свидетел): ако водата е полезна трябва да доведе вълната на човека до дължина 8 м.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 24 часа СЛЕД ДОБИВА ОТ ИЗВОРА ВСЯКА ВОДА ГУБИ СВОЯТА R.A. И ВЕРТИКАЛНИТЕ СИ ВЪЛНИ: СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ Е ВЕЧЕ АКТИВНА. ЗА ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНА ТЕРАПЕВТИЧНО, ТРЯБВА ДА БЪДЕ "РЕВИТАЛИЗИРАНА" С: (вж. Water Shaper)

- УКРЕПВАЩИТЕ ТАПИ ТЮРЕН ИЛИ ТАПАТА Water Shaper (подрежда молекулите на водата)

- ВЪЛНИТЕ ИЗЛЪЧВАНИ ОТ ТЕЗИ ТАПИ СЪБУЖДАТ ВЪВ ВОДАТА "ЗАСПАЛИТЕ ВЕРТИКАЛНИ ВЪЛНИ" И Я ПРАВЯТ ЖИВА.

 

БЕЛЕЖКА: Възможно е някой да не трябва да пие МИНЕРАЛНА ВОДА от какъвто и да е характер: за него следователно само Н2О, вода от чешмата надлежно обеззаразена и ревитализирана.

БЕЛЕЖКА: Ако сте пили - без да осъзнавате - несвойствена минерална вода, в някоя част на тялото със сигурност е възникнал "сериозен проблем". 

Всички лабораторни опити потвърждават, че тези проблеми могат да бъдат разрешени САМО С КАТАЛИЗАТОР EAU VERTE .

  

ЛИНЕАЛ ( 7- те ФУНКЦИИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО)

 

За Тюрен основните функции са седем: Кръвообращение, Жизненост, Дишане, Хранене, Възпроизвеждане, Жлези и Костно-ставен апарат.

ЛИНЕАЛА се състои от 8 оцветени диска, под които са разположени седем таблетки от компресиран прах, импрегниран с вълни от Менделееви елементи, които съставляват здравите органи и една таблетка (виолетово) с импрегнирани всички вълни на болести...

За да се използва тази Линеал - както и всички други Линеали Тюрен – е необходимо мястото да е освободено от вредни вълни и да вибрира с дължина на вълната 8 м.

 

КРЪВООБРАЩЕНИЕ (Бяло)

[ Вени и артерии]

ВЪЗПРОИЗВОДСТВО (Зелено)

[Яйчници, тестиси, простата]

ЖИЗНЕНОСТ (Червено)

[ Сърце, аорта, продълговат мозък, мозък, нервно-вегетативна система, мозък и плацента]

ЖЛЕЗИ (Синьо)

[ Всички жлези]

ДИШАНЕ (Оранжево)

[ Бронхи, бели дробове и плевра]

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ (Индиго)

[Кости, хрущяли и сиво мозъчно вещество]

ХРАНЕНЕ (Жълто)

[Стомах, хранопровод]

БОЛЕСТИ (Виолетово)

[Тежки и доброкачествени болести]

 

Всички вълни служат за Свидетели и позволяват:

1/ да се измери недостига на всяка Функция и да се изследва начина за нейното излекуване;

2/ да се открият незабавно и органите, които проявяват недостиг на функциите (използвайки специално разработените Свидетели).

 

КАК СЕ РАБОТИ : (Универсалното махало при подобни хоризонтални стрелки)

Линеала бива ориентиран с бялата си част на Север и с виолетовата на Юг (когато не се използва Радий ). С Радий Вълнометъра поставен вертикално в специалното гнездо/ключ/, не е необходимо Линеала да бъде ориентиран.

IИзследване на качеството: Поставете палеца на лицето (или неговия Индивидуален свидетел) последователно върху Бяло, Червено, Оранжево, Жълто, Зелено,Синьо, Индиго. Махалото поставено по вертикал се върти надясно положително (…), ако функцията е в добро състояние и отрицателно наляво (…), ако е в лошо състояние, но би могла и да показва люлеене ↑↓, ако функцията е блокирана.

Върху ВИОЛЕТОВО (болести): Ако в лицето има каквато и да е болестна форма, която е реална или само"вълни на болест" абсорбирани отвън: МАХАЛОТО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ВЪРТИ НАДЯСНО (…) [Закон за Подобните]. Ако няма вълна на болест: махалото СПИРА .

Ако една или няколко Функции се окажат неправилни, е възможно веднага да се провери ефективността на предполагаемото лекарство, като то се постави близо до пръста (или върху Индивидуалния свидетел). Ако лекарството е правилно Махалото веднага започва да се върти надясно.

II - Количествено проучване : Да се работи с Универсалния Линеал с палеца на човека (или неговия Индивидуален свидетел) върху Радий Вълнометъра.

Операторът поставя своя ляв показалец последователно върху 8-те свидетеля на Линията на функциите и измерва всеки отделен път върху Универсалния Линеал недостига (под 8 м.) на всяка Функция.

Могат да се добавят върху Радий Вълнометъра предполагаемите лекарства и ако те са добрите, функцията се покачва до 8 м. След това да се премине към проверка на различните органи посредством свидетелите поставени в различни калъфи.........