"Асоциация Луи Тюрен България" е Сдружение с нестопанска цел с Председател на УС Борислав Говедаров, учредено с Решение на ПОС - фирмено дело No 44/2014г. гр. Пловдив с основни цели:

  

* Въвеждане, развитие и съхранение на метода Тюрен /физикална радиестезия/ за Република България.

 

* Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на физикалната радиестезия в страната, Балканите, Европа и света.

 

* Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на физикалната радиестезия, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на физикалната радиестезия, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите.

 

* Да подпомага развитието и налагането на стандарти при провеждането на физикалната радиестезия в страната, като в същото време подпомага развитието на специалистите в тази насока.

 

* Съдействие за повишаване на теоретичната подготовка на кадрите, заети в областта на физикалната радиестезия с оглед постигане на съответствие на квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания.

 

* Съдействие за организиране на перспективна подготовка на кадри с цел формиране на кадрови контингент, способен да отговори на увеличаващите се предизвикателства в глобалния свят и динамиката на промените, произтичащи от тях.

 

* Независимо изследване на обществените нагласи и утвърдените практики в сферата на физикалната радиестезия, които да послужат за изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие.

 

* Осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни органи и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на нужните им кадри за работа по конкретни теми и проекти свързани с физикалната радиестезия.

 

* Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с Министерския съвет на Република България, държавните институции, висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на физикалната радиестезия.

 

* Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти. Организиране на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните експерти в сферата на физикалната радиестезия.

 

* Организиране и провеждане на научни форуми – конференции, семинари и други прояви, посветени на глобални, регионални и национални аспекти на проблемите на физикалната радиестезия.

 

* Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по Интернет.

 

* Обединяване на усилията си с тази на сродни организации в страната и чужбина.

 

* "Асоциация Луи Тюрен България" е член, партньор и работи в тясно сътрудничество с "Асоциация Луи Тюрен Италия" с Председател на УС  проф. Мануел Манфреди.