МЕТОДА НАКРАТКО

 

 Тюрен наблюдава и открива

Събира информация наблюдавайки вибрационните структури на всичко онова, което съставлява видимия и невидим свят. Анализира явленията, благодарение на които всичко живее, трансформира се и умира.

 

Тюрен формулира своята теория

Всички събрани от наблюдението данни, анализирани и филтрирани през неговото научно знание, му дават възможност да прави открития (в писанията си съобщава за 64 на брой). Съвкупността от откритията му позволява да конструира своята Теория, своя Метод и да дефинира характеристиките на благоприятстващите здравето вибрации.

 

Тюрен създава и използва

Система за анализ, сравнение и измерване на всички вълни. Система за оформяне на вълните посредством други вълни. Система за запалване на истинско здраве в живите тела.

 

 1) За какво всъщност става дума?

Може да се заключи, че методът Тюрен е една префинена съвкупност от знания и инструменти, които позволяват да се анализира вълнообразното излъчване на който и да е организъм, минерал, растение, животно, човек или на някои негови части.

Анализът не е от химически, а от физически тип, на практика биват разчитани и измервани излъчванията на всички вълни, които организмът излъчва и разпространява около себе си.

В случая с човешки организъм, освен първоначалното взимане на капка кръв от пръста, не са необходими други видовe изследвания.

Методологията си служи с НЕ ИНВАЗИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

 

2) По какъв начин се свързва със здравословното състояние?

Множество специализирани изследвания са посочили взаимоотношение, в някои случаи много прецизно, между вида вълни, разпространявани от даден орган и здравословното състояние на самия орган.

Тюрен, вследствие на своите наблюдения е заключил, че живите клетки, тъканите, органите и организмите, когато са в добро здравословно състояние, излъчват една типична разпознаваема вълна, характеризираща се със специална електромагнитна структура.

Когато тази характерна вибрация не присъства, това означава, че функционирането на клетките е неправилно: тяхната вибрация е "извън фаза".

Дори и леко объркване на фазите е достатъчно, за да задвижи дегенеративен процес, който ще доведе до все по-големи нарушения.

 

3) Как е възможно невидими лъчения да повлияят на функционирането на даден орган?

Науката Физика обяснява:

Организмът по принцип е много по-малко ‘‘твърд‘‘ от онова, което се вижда на пръв поглед; дори бихме могли да кажем, че е повече течен отколкото ‘‘ твърд‘‘ и освен това бидейки съставен от атоми и молекули, е също така и повече празен (99,9%) отколкото пълен (0,1%)' !

Той много лесно може да бъде пронизан от лъчения, включително не особено мощни. Проверките на Тюрен показват, че най-силно влияещите (в негативен и в положителен смисъл) са именно тези със "слаба интензивност".

Организмът е освен това съвкупност от специализирани молекули (ДНК, протеинови вериги, липиди, ензими и др.), които дължат техния специален характер на реда, по който атомите са свързани помежду си.

Кой определя реда на ‘‘закачане‘‘ на различните атоми, които трябва да образуват молекулите ? Това са ензимите.

Те работят като катализатори в една клетъчна среда (наподобяваща не много гъст желатин) с прецизни електромагнитни характеристики.

Ензимите работят като деликатни "магнити", които привличат йоните, които също са заредени положително или отрицателно, така, че да образуват предварително установени атомни вериги.

Когато интензивността или полярността на електромагнитното поле в клетъчната плазма се промени (а това се случва всеки път когато едно лъчение - вълна преминава през клетката), самият живот на клетката страда от това, изграждането на молекулите вече не се извършва по правилен начин. На този етап клетката може да бъде потенциално идентифицирана, дотолкова доколкото нейната честота на излъчване не е вече оптималната.

Ако ситуацията не се върне бързо към нормалните си нива, клетката умира или полудява, произвеждайки ненужни молекули или такива, които директно вредят на организма.

 

4) Кои излъчвания могат да генерират нарушения ?

По тази тема мненията са различни,  например считаните от множеството безобидни лъчения, за Тюрен са изключително опасни:

  • електроните 'изстрелвани' от катодната тръба на телевизора или на компютъра (хиляди в секунда)

  • лъченията при функционирането на който и да е електрически двигател,

  • лъчението дължащо се на вълната на електричество преминаващо по жици, или от течове по стените на дома или в кабините на превозните средства;

  • лъченията на клетъчните телефонни апарати,

  • и една група специфични вълни, определяни като телурични, които включват серия от излъчвания, дължащи се на различни минерални елементи, съществуващи в геоложката структура на подпочвените слоеве. (вж. Науки, бр. 239 Юли, 1988),

  • и други, за които ще стане въпрос в тази публикация.

 

5) Какви болести могат да генерират?

Обикновено се касае за болести, възникващи бавно или за изменения, които могат да покосят отделни органи, които са в по-голяма степен изложени или по-малко защитени (например дразнения, алергии и болести на очите). Болести и нарушения, които продължават да се проявяват известен период след края на лекарствена терапия или които се подобряват с промяна на мястото, на климата или на навиците на живот. Хроничните заболявания и други видове болести с дегенеративни или туморни характеристики. Вредните лъчения са все по-отговорни за все по-недостатъчната способност на Имунната Система да изпълнява своите функции.

 

6) Как можем да се защитим?

Организмът би трябвало да има своя естествена защита, нещо като електромагнитен щит (АУРА), но все по-често понастоящем този щит отслабва, като намалява своя защитен характер, така, че и най-слабите лъчения могат да достигнат и дестабилизират клетката. Причините за това отслабване са лесно разпознаваеми: - вълните на наследствени недъзи, абсорбирани и акумулирани във времето вредни вълни, физически и психо-физически стрес, нервни нарушения, прогресирали биохимични изменения, дължащи се на болести или на тежки лекарствени терапии или лъчетерапии.

 

Тук Тюрен участва на три различни нива:

A – Мелиорация и опазване на околната среда.

Б – Електромагнитно рефазиране на клетъчни колоиди.

 В – Укрепване и рехармонизиране на цялото тяло.

 

 A - Мелиорация и опазване на околната среда

Много е важно да се отстранят източниците на електромагнитни нарушения вътре в дома. В съвременните жилища, освен възможните вредни вълни с телуричен характер или от подпочвени води, със сигурност съществува сериозно насищане на електрически вълни (много опасни), защото има жици във всички стени, телевизори и компютри и антени на покривите и т.н. Необходимо е пред тези източници да се постави преграда чрез използване на специфични излъчватели на неутрализиращи вълни с много ниска енергия (Тюрен - Протектори на околната среда). Лъченията и генерираната от излъчвателите информация се свеждат до онези, които вече присъстват в околната среда, но с променена честота до стойности на резонанса, хармонични с този на здравата клетъчна плазма.

 

B – Електромагнитно рефазиране

След като вече са били коригирани външните полета на нарушения, трябва да се осъществи намеса, за да се коригират вътрешните. Поради това Тюрен е създал специални протектори - катализатори на вълни. Те излъчват особени честоти (според вида нарушение, липса или замърсяване, върху които трябва да се окаже въздействие), които са способни да възвърнат на дефазираната клетка - и оттам болна - точното вибраторно и енергетично равновесие. Това и позволява да синтезира, в правилната секвенция и с правилния брой, всички молекули необходими за един здравословен живот.

 

C - Укрепване и рехармонизиране на цялото тяло

При постигане на здраве, както всички добре разбират, състоянието не е и не би могло да бъде устойчиво, тъй като човекът живее и живеейки, той консумира, смесва се с всички останали реалности на околния свят и социума, поради което не само е уместно, но и е необходимо да се поддържа високо ниво и да бъдат засилени електромагнитните защити на целия организъм.

Трудно и почти невъзможно е да си представим какво всъщност е целият този "трафик" на вълни, невидими жици, на които се приписват отговорности от всякакъв характер! Въображението може да помогне…

Ако вместо да бъдат невидими вредните вибрации бяха видима материя, със сигурност биха приличали на черен кладенец…! И така, ако паднете в един черен кладенец, ще умрете.

Една среда с вредна вълна е същото нещо, само че не го виждаме и така ние оставаме вътре и по-бавно макар, пак може да умрем. И това само защото 5-те сетива не улавят нищо!

Дотук темата беше електромагнитното тяло и тялото от органична материя, но не на всички им е лесно да си представят техните характеристики и функции. От научна гледна точка не е никак коректно, но често трябва да си помагаме с изображения от въображението ни.

На всички са ни познати онези 'канави', които се купуват в галантерийните магазини и които са от една много фина тъкан на дупки, върху която е щампована фигура.

Бродировачката след това, използвайки конците с вече определения от щампата цвят, ще покрие цялата рисунка с конци и ще получи гоблен!

 И така: стоящата отдолу канава, върху която информацията е вече предварително дефинирана, съответства на електромагнитното тяло, а добавените над нея конци съответстват на тялото от плът и кръв.

Ако се повреди вълновото тяло (ако канавата има дупка), конецът вече не може да бъде поставен, защото няма вече опора, на която да се опре!

Вълновото тяло може да се оправи само ако се използва друга вълна!

Ако обаче само материалното тяло (конецът) се повреди или изчерпи, която и да е добра бродировачка (терапевт) ще може да го оправи. За да използваме същата идея, ‘‘лекарствата‘‘ съответстват на ‘‘вълната‘‘.

 

                                                                        В заключение методът Тюрен :

 

....е една необходима за всички организми опора, за да:

- предразположи към Истинско здраве;

  - се избегнат твърде лесни сривове на Здравето ни;

 - направи  лечението ефективно и облекчи оздравяването;

 - предотврати значителните дегенерации;

 - забави остаряването.

 

Следователно има абсолютно предимство, защото е в основата на всичко! Не е само за някои, а за всички: здрави, болни и т.н.! Може , и би трябвало да се превърне в нова Система за живот !!!

 

Важно е да се напомни, че:

 

Ако първоначално не е била подготвена електромагнитната структура на околната среда и на лицето, нито една храна, никакъв медикамент и никоя медицина не могат да бъдат наистина ефективни.